Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • โปรดเกล้าฯ ลดยศทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เหตุดื้อดึง ขัดขืน ผิดราชสวัส…

โปรดเกล้าฯ ลดยศทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เหตุดื้อดึง ขัดขืน ผิดราชสวัส…

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 140 ตอนที่ 20 ขหน้า 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรรับราชการ และให้ออกจากยศทหาร โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับราชการ และให้ออกจากยศทหาร

ด่วน! โปรดเกล้าฯ ถอดยศ "พันเอก" ฐานสร้างความวุ่นวายในราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ ส.ว.เพิ่ม "พลเอก พหล" สมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งว่าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5และมาตรา 9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 9มาตรา 10 มาตรา 13และมาตรา 15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศคำพูดจาก เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์. 2560มาตรา 5และมาตรา 7แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยเอก พีระพงศ์ สราญรมย์รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการที่ 1(4) หมวดมาตรฐานมหาดเล็กวรภาชน์/มหาดเล็กรับใช้ทั่วไปและคลังวรภาชน์ กองร้อยราชสำนักที่ 2เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระอค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา ร้อยเอก) เป็น รองหัวหน้าชุด หมวดปฏิบัติการที่ 2หมวดมาตรฐานชาวที่ทั่วไปและงานระบบที่ประทับ กองร้อยราชสำนักที่ 2 เขตพระราชฐานชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา จ่าสิบเอก) ให้ออกจากยศ ร้อยเอก คงเป็น จ่าสิบเอก เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ และผิดต่อราชสวัสดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15พฤษภาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8ในรัชกาลปัจจุบัน

 โปรดเกล้าฯ ลดยศทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เหตุดื้อดึง ขัดขืน ผิดราชสวัส...